Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Salgs- og leveringsbetingelser

HATTING A/S’ SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
Februar 2016
       


1.    Anvendelse og aftaleindgåelse
                         
1.1.    Disse salgs- og leveringsbetingelser vedrører Hatting A/S’ salg af sæd og farm supply (herefter angivet som ”Produkterne”) og
           finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.2.    Aftale om indkøb af Produkterne sker ved købers telefoniske henvendelse, ved e-mail/SMS eller via Hatting A/S’ hjemmeside.

1.3.    Såfremt Produkter bestilles via Hatting A/S’ hjemmeside vil købers markering i feltet "Accept af handelsbetingelser" udgøre en
           accept af disse salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt Produkterne bestilles ved telefonisk
           henvendelse eller ved e-mail/SMS til Hatting A/S anses disse salgs- og leveringsbetingelser automatisk at være accepteret af
           køber. Derudover fremgår disse salgs- og leveringsbetingelser af Hatting A/S’ hjemmeside og af
           Hatting A/S’ følgeseddel som vedlægges leverancen til køber.


2.    Priser og betaling

2.1.    Priser ekskl. rabat, bonus og lignende på sæd og farm supply fremgår af Hatting A/S’ hjemmeside og af Hatting A/S’
           følgeseddel, som vedlægges leverancen til køber.

2.2.    Alle priser er inkl. emballage, men ekskl. moms, ekspeditionsgebyr og forsendelsesomkostninger.

2.3.    Betalingsbetingelserne fremgår af Hatting A/S’ faktura til køber.

2.4.    Faktura udstedes én gang månedligt den sidste hverdag i måneden, medmindre der skriftligt er aftalt andet mellem køber og
          Hatting A/S.

2.5.    Betaling er rettidig, såfremt fakturabeløbet er Hatting A/S i hænde inden betalingsfristens udløb.

2.6.    Betaling efter sidste rettidig betalingsdato vil blive pålagt en rente på 1,25 % pr. påbegyndt mdr.

2.7.    Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle krav mod Hatting A/S, og køber har ikke ret til at tilbageholde
            købesummen eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den
            konkrete leverance eller andre leverancer.


3.    Ejendomsforbehold

3.1.    Hatting A/S forbeholder sig retten til leverede Produkter indtil den fulde købesum inklusiv påløbne omkostninger, renter m.v.
           er betalt.


4.    Levering og forsinkelse

4.1.    Levering sker med Hatting A/S’ biler i henhold til leverings- og bestillingsoversigten, som findes på Hatting A/S’ hjemmeside,
           medmindre andet er aftalt mellem køber og Hatting A/S.

4.2.    Hatting A/S forbeholder sig retten til at foretage delleverancer i forbindelse med restordrer. Køber betaler ikke fragt for
           delleverancer i forbindelse med restordrer. 

4.3.    Såfremt leverancen leveres til køber, overgår risikoen for leverancen til køber ved levering på købers adresse. Såfremt
            leverancen afhentes af køber på én af Hatting A/S’ afdelinger, overgår risikoen for leverancen til køber ved købers afhentning af
            leverancen.

4.4.    Køber kan ikke rejse krav af nogen art mod Hatting A/S i tilfælde af forsinkelse. Køber vil i videst muligt omfang modtage
            meddelelse om, at den opgivne leveringstid ikke kan holdes, og om hvornår levering da kan påregnes. 

4.5.    Hatting A/S kan ansvarsfrit annullere en aftale om køb helt eller delvis, hvis levering forhindres eller væsentligt vanskeliggøres.


5.    Mangler

5.1.    I en periode på 12 måneder efter levering af et solgt Produkt har fundet sted jf. pkt. 4.3, påtager Hatting A/S sig at foretage
           omlevering eller afhjælpning efter Hatting A/S’ valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion,
           materiale eller fremstilling. Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet
           vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med Hatting A/S’ eller producentens forskrifter.  Køber er ikke berettiget til at
           gøre yderligere mangelbeføjelser gældende, og køber er således ikke berettiget til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller
           godtgørelse for det direkte og/eller indirekte tab, som Køber måtte være blevet påført i forbindelse med manglen.

5.2.    At der ikke opnås drægtighed ved brug af den leverede sæd, eller at den leverede sæd resulterer i små kuld, medfører ikke, at
           den leverede sæd er mangelfuld.

5.3.    Hvis køber ifølge forudgående aftale med Hatting A/S returnerer mangelfulde leverancer eller dele heraf med henblik på
           omlevering eller afhjælpning, skal køber bære omkostningerne og risikoen ved transporten. Ved fremsendelse til køber
           af leverancer eller dele i form af omlevering eller som afhjulpne dele, foregår transporten for Hatting A/S’ regning og risiko.


6.    Produktansvar

6.1.    Forvolder en leverance fra Hatting A/S skade, er Hatting A/S ansvarlig for personskade og skade på løsøre og fast ejendom, som
           ikke er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Hatting A/S
           eller personer eller virksomheder, der har handlet på Hatting A/S’ vegne. Hatting A/S har herudover intet ansvar for skade på
           løsøre eller fast ejendom, jf. dog pkt. 6.4 – 6.6 vedrørende skade på det inseminerede dyr og købers øvrige besætning forårsaget
           af den leverede sæd.

6.2.    Hatting A/S’ har tegnet produktansvarsforsikring. Hatting A/S påtager sig alene produktansvar som dækkes af
           produktansvarsforsikringen. På købers forespørgsel udleveres kopi af forsikringsbetingelserne.

6.3.    Hatting A/S’ eventuelle ansvar i medfør af nærværende pkt. 6 omfatter kun direkte tab. Hatting A/S er ikke ansvarlig for
            indirekte tab herunder driftstab, tab af goodwill, tabt fortjeneste, tabt dækningsbidrag som følge af sygdom eller ændring
            af sundhedsstatus eller udgifter til retablering af besætning.

6.4.    Hatting A/S indestår for, at sædens kvalitet og sundhedstilstand opfylder de offentligretlige krav i Danmark på
            leveringstidspunktet, jf. pkt. 4.3, herunder, at den leverede sæd kommer fra orner, der ikke har udvist kliniske symptomer
            på sygdom på opsamlingsdagen. Da den leverede sæd ikke kontrolleres for forekomst af uønskede vira eller sygdomskim,
            kan Hatting A/S ikke gøres ansvarlig for fejl og defekter ved den leverede sæd og for følgerne ved brug af sæden udover,
            hvad der er fastsat nedenfor i pkt. 6.5 – 6.6.

6.5.    Hatting A/S er kun ansvarlig for skade – herunder smitte – på det inseminerede dyr og købers øvrige besætning, som indtræder
           efter brug af den leverede sæd, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Hatting A/S eller personer
           eller virksomheder, der har handlet på Hatting A/S’ vegne.

6.6.    Hatting A/S’ ansvar omfatter i så tilfælde kun købers dokumenterede tab ved umiddelbare skader forårsaget som følge af fejl
           eller defekter ved den leverede sæd – dog højst kr. 5.000 pr. skadevoldende sædportion og maksimalt kr. 50.000 pr. besætning.

6.7.    Er Hatting A/S ansvarlig i henhold til nærværende pkt. 6, og har køber ved forsømmelse medvirket til produktskadens
            indtræden eller undladt at træffe rimelige foranstaltninger til begrænsninger af skadens udbredelse, kan Hatting A/S
            kræve, at erstatningen til køber reduceres med en passende del i forhold til købers adfærd.

6.8.    Køber skal holde Hatting A/S skadesløs i det omfang, Hatting A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller
            tab, som Hatting A/S ifølge nærværende betingelser ikke er ansvarlig for.

6.9.    Hvis køber bliver bekendt med, at der er indtrådt en produktskade, eller der er fare for, at der vil indtræffe en sådan skade, skal
           køber straks underrette Hatting A/S om skaden og give Hatting A/S alle oplysninger herom. Køber er forpligtet til at lade sig
           inddrage i en verserende syns- og skønssag eller retssag mod Hatting A/S. Det indbyrdes forhold mellem Hatting A/S og køber
           afgøres dog i overensstemmelse med pkt. 10.


7.    Undersøgelsespligt og meddelelse om krav

7.1.    Køber forpligter sig til straks efter modtagelsen af leverancen at kontrollere følgesedlens indhold og sikre sig, at det er den
            bestilte mængde, som er leveret. Køber forpligter sig desuden til – ved en umiddelbar undersøgelse af leverancen – at sikre
            sig, at leverancen kvalitetsmæssigt er i overensstemmelse med det aftalte.

7.2.    Hatting A/S’ ansvar i henhold til pkt. 5 og pkt. 6 er betinget af, at køber giver Hatting A/S skriftlig meddelelse om sit krav straks
          og senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget manglen/skaden.

 


8.    Videresalgsforbud vedr. sæd og afkom

8.1.    Køber skal underskrive købererklæring vedrørende DanAvl-avlsmateriale til Videncenter for Svineproduktion (SEGES) inden
           Køber er berettiget til at købe sæd fra Hatting A/S, jf. dog pkt. 8.3.

8.2.    Køber har ved underskrift af købererklæring til Videncenter for Svineproduktion (SEGES), jf. pkt. 8.1, erklæret ikke at videresælge
           den indkøbte sæd eller afkom heraf.

8.3.    Der tages forbehold for, at der mellem Videncenter for Svineproduktion (SEGES) og køber er indgået en særlig aftale om
           videresalg af indkøbt sæd og afkom heraf. I så fald er køber berettiget til at købe sæd fra Hatting A/S uden underskrift af
           købererklæring vedrørende DanAvl-avlsmateriale til Videncenter for Svineproduktion (SEGES).


9.    Persondataret

9.1.    Ved køb på Hatting A/S’ hjemmeside indsamles følgende oplysninger om køber: navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse,
            CVR nr. og CHR nr. 

9.2.    Oplysningerne anvendes til at ekspedere købers ordre og opbevares i fem år fra købers seneste login, hvorefter oplysningerne
            slettes. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål, ligesom de ikke videregives eller sælges.

9.3.    Hatting A/S registrerer ikke personfølsomme oplysninger.

9.4.    Indsamling af personoplysninger sker kun ved købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om præcis,
            hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. 

9.5.    Køber har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i hvilke personlige oplysninger, der er registreret om køber, ligesom køber
            har ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Hatting A/S har pligt til at tage stilling til en indsigelse fra køber mod
            registrering, såfremt køber finder, at de registrerede oplysninger er fejlbehæftet eller vildledende, er Hatting A/S forpligtet
            til at rette eller slette oplysningerne.


10.    Voldgift

10.1.    Enhver tvist, der måtte opstå mellem Hatting A/S og køber, bortset fra tvister der kun vedrører betaling af leverancer, skal
              afgøres endeligt ved Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen (= DanAvl-Voldgiftsretten) jf. dog
              pkt. 10.3 - 10.5 nedenfor.

10.2.    Afgørelsen sker under anvendelse af Regler for DanAvl-Voldgiftsretten og på grundlag af gældende dansk ret, idet
              Voldgiftsretten dog ved sin afgørelse kan tage hensyn til billighed. Regler for DanAvl-Voldgiftsretten kan fås ved
              henvendelse til Hatting A/S.

10.3.    Hvis en tvist vedrører krav, der har en økonomisk værdi over kr. 2.500.000, kan køber vælge at anlægge sag ved de ordinære
              domstole, hvor sagen da afgøres i overensstemmelse med Retsplejelovens regler og på grundlag af gældende dansk ret, men
              uden hensyntagen til billighed.

10.4.    Er der anlagt sag ved de ordinære domstole mod Hatting A/S, skal Hatting A/S uanset
              aftalen om voldgift og uanset regreskravets størrelse, kunne medindstævne (= adcitere)
              køber under en sådan retssag.

10.5.    Er der anlagt sag ved de ordinære domstole mod køber, skal køber uanset aftalen om voldgift og uanset regreskravets
             størrelse, kunne medindstævne (= adcitere) Hatting A/S til en sådan retssag.