Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Salgs- og leveringsbetingelser

HATTING A/S’ SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
Juni 2021
   
 
 
1.     Anvendelse og aftaleindgåelse
                         
1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser vedrører Hatting A/S’ salg af sæd og farm supply (herefter angivet som ”Produkterne”) og
        finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligtfraviges ved anden skriftlig aftale.
 
1.2. Aftale om indkøb af Produkterne sker ved købers telefoniske henvendelse, ved e-mail/SMS eller via Hatting A/S’ hjemmeside.
 
1.3. Såfremt Produkter bestilles via Hatting A/S’ hjemmeside vil købers markering i feltet "Accept af handelsbetingelser" udgøre en
        accept af disse salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt Produkterne bestilles ved telefonisk henvendelse eller ved e-mail/SMS til
        Hatting A/S anses disse salgs- og leveringsbetingelser automatisk at være accepteret af køber. Derudover fremgår disse
        salgs- og leveringsbetingelser af Hatting A/S’ hjemmeside og af Hatting A/S’ følgeseddel som vedlægges leverancen til køber.
 
 
2.    Priser og betaling
 
2.1. Priser ekskl. rabat, bonus og lignende på sæd og farm supply fremgår af Hatting A/S’ hjemmeside og af Hatting A/S’ følgeseddel,
        som vedlægges leverancen til køber.
 
2.2. Alle priser er inkl. emballage, men ekskl. moms, ekspeditionsgebyr og forsendelsesomkostninger.
 
2.3. Betalingsbetingelserne fremgår af Hatting A/S’ faktura til køber.
 
2.4. Faktura udstedes én gang månedligt den sidste hverdag i måneden, medmindre der skriftligt er aftalt andet mellem køber og
       Hatting A/S.
 
2.5. Hvis betalingen ikke sker gennem Leverandørservice, opkræves et månedligt gebyr.
 
2.6. Betaling er rettidig, såfremt fakturabeløbet er Hatting A/S i hænde inden betalingsfristens udløb.
 
2.7. Betaling efter sidste rettidig betalingsdato vil blive pålagt en rente på 1,25 % pr. påbegyndt måned.
 
2.8. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle krav mod Hatting A/S, og køber har ikke ret til at tilbageholde
        købesummen eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance eller
       andre leverancer.
 
 
3.     Ejendomsforbehold
 
3.1. Hatting A/S forbeholder sig retten til leverede Produkter indtil den fulde købesum inklusiv påløbne omkostninger, renter m.v. er
        betalt.
 
 
4.    Levering og forsinkelse
 
4.1. Levering sker med Hatting A/S’ biler i henhold til leverings- og bestillingsoversigten, som findes på Hatting A/S’ hjemmeside,
        medmindre andet er aftalt mellem køber og Hatting A/S.
 
4.2. Hatting A/S forbeholder sig retten til at foretage delleverancer i forbindelse med restordrer. Køber betaler ikke fragt for
        delleverancer  i forbindelse med restordrer. 
 
4.3. Såfremt leverancen leveres til køber, overgår risikoen for leverancen til køber ved levering på købers adresse. Såfremt leverancen
       afhentes af køber på én af Hatting A/S’ afdelinger, overgår risikoen for leverancen til køber ved købers afhentning af leverancen.
 
4.4. Køber kan ikke rejse krav af nogen art mod Hatting A/S i tilfælde af forsinkelse. Køber vil i videst muligt omfang modtage
       meddelelse om, at den opgivne leveringstid ikke kan holdes, og om hvornår levering da kan påregnes. 
 
4.5. Hatting A/S kan ansvarsfrit annullere en aftale om køb helt eller delvis, hvis levering forhindres eller væsentligt vanskeliggøres.
 
 
5. Mangler
 
5.1.  I en periode på 12 måneder efter levering af et solgt Produkt har fundet sted jf. pkt. 4.3, påtager Hatting A/S sig at foretage
        omlevering eller afhjælpning efter Hatting A/S’ valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion,
        materiale eller fremstilling. Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet
        vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med Hatting A/S’ eller producentens forskrifter.  Køber er ikke berettiget til at
        gøre yderligere mangelbeføjelser gældende, og køber er således ikke berettiget til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller
        godtgørelse for det direkte og/eller indirekte tab, som Køber måtte være levet påført i forbindelse med manglen.
 
5.2. At der ikke opnås drægtighed ved brug af den leverede sæd, eller at den leverede sæd resulterer i små kuld, medfører ikke,
       at den leverede sæd er mangelfuld.
 
5.3. Hvis køber ifølge forudgående aftale med Hatting A/S returnerer mangelfulde leverancer eller dele heraf med henblik på
       omlevering eller afhjælpning, skal køber bære omkostningerne og risikoen ved transporten. Ved fremsendelse til køber af
       leverancer eller dele i form af omlevering eller som afhjulpne dele, foregår transporten for Hatting A/S’ regning og risiko.
 
 
6. Produktansvar
 
6.1. Forvolder en leverance fra Hatting A/S skade, er Hatting A/S ansvarlig for personskade og skade på løsøre og fast ejendom,
       som ikke er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af
       Hatting A/S eller personer eller virksomheder, der har handlet på Hatting A/S’ vegne. Hatting A/S har herudover intet ansvar
       for skade på løsøre eller fast ejendom, jf. dog pkt. 6.4 – 6.6 vedrørende skade på det inseminerede dyr og købers øvrige besætning
       forårsaget af den leverede sæd.
 
6.2. Hatting A/S’ har tegnet produktansvarsforsikring. Hatting A/S påtager sig alene produktansvar som dækkes af
       produktansvarsforsikringen. På købers forespørgsel udleveres kopi af forsikringsbetingelserne.
 
6.3. Hatting A/S’ eventuelle ansvar i medfør af nærværende pkt. 6 omfatter kun direkte tab. Hatting A/S er ikke ansvarlig for indirekte
       tab herunder driftstab, tab af goodwill, tabt fortjeneste, tabt dækningsbidrag som følge af sygdom eller ændring af
       sundhedsstatus eller udgifter til retablering af besætning.
 
6.4. Hatting A/S indestår for, at sædens kvalitet og sundhedstilstand opfylder de offentligretlige krav i Danmark på
       leveringstidspunktet, jf. pkt. 4.3, herunder, at den leverede sæd kommer fra orner, der ikke har udvist kliniske
       symptomer på sygdom på opsamlingsdagen. Da den leverede sæd ikke kontrolleres for forekomst af uønskede
       vira eller sygdomskim, kan Hatting A/S ikke gøres ansvarlig for fejl og defekter ved den leverede sæd og for
       følgerne ved brug af sæden udover, hvad der er fastsat nedenfor i pkt. 6.5 – 6.6.
 
6.5. Hatting A/S er kun ansvarlig for skade – herunder smitte – på det inseminerede dyr og købers øvrige besætning,
       som indtræder efter brug af den leverede sæd, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået
       af Hatting A/S eller personer eller virksomheder, der har handlet på Hatting A/S’ vegne.
 
6.6. Hatting A/S’ ansvar omfatter i så tilfælde kun købers dokumenterede tab ved umiddelbare skader forårsaget som følge
       af fejl eller defekter ved den leverede sæd – dog højst kr. 5.000 pr. skadevoldende sædportion og maksimalt kr. 50.000
       pr. besætning.
 
6.7. Er Hatting A/S ansvarlig i henhold til nærværende pkt. 6, og har køber ved forsømmelse medvirket til produktskadens
       indtræden eller undladt at træffe rimelige foranstaltninger til begrænsninger af skadens udbredelse, kan Hatting A/S kræve,
       at erstatningen til køber reduceres med en passende del i forhold til købers adfærd.
 
6.8. Køber skal holde Hatting A/S skadesløs i det omfang, Hatting A/S pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller
       tab, som Hatting A/S ifølge nærværende betingelser ikke er ansvarlig for.
 
6.9. Hvis køber bliver bekendt med, at der er indtrådt en produktskade, eller der er fare for, at der vil indtræffe en sådan skade, skal
       køber straks underrette Hatting A/S om skaden og give Hatting A/S alle oplysninger herom. Køber er forpligtet til at lade sig
       inddrage i en verserende syns- og skønssag eller retssag mod Hatting A/S. Det indbyrdes forhold mellem Hatting  A/S og køber
       afgøres dog i overensstemmelse med pkt. 9.
 
 
7. Undersøgelsespligt og meddelelse om krav
 
7.1. Køber forpligter sig til straks efter modtagelsen af leverancen at kontrollere følgesedlens indhold og sikre sig, at det er den bestilte
       mængde, som er leveret. Køber forpligter sig desuden til – ved en umiddelbar undersøgelse af leverancen – at sikre sig, at
       leverancen kvalitetsmæssigt er i overensstemmelse med det aftalte.
 
7.2. Hatting A/S’ ansvar i henhold til pkt. 5 og pkt. 6 er betinget af, at køber giver Hatting A/S skriftlig meddelelse om sit krav straks og
       senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget manglen/skaden.
 
 
8. Videresalgsforbud vedr. DanBred-avlsmateriale
 
8.1. Køber skal indgå en genetikforsyningsaftale med DanBred P/S inden køber er berettiget til at købe DanBred-avlsmateriale fra
       Hatting A/S. 
 
8.2. Hatting A/S kan på forlangende kræve kopi af underskrevet genetikforsyningsaftale mellem køber og DanBred P/S inden der
       leveres DanBred-avlsmateriale til køber. Hvis køber ikke kan fremvise en gyldig genetikforsyningsaftale, er Hatting A/S
       berettiget til at hæve købet uden at køber kan kræve erstatning eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for
       Hatting A/S.
 
8.3. Køber har ved underskrift af genetikforsyningsaftalen, jf. pkt. 8.1, erklæret ikke at videresælge den indkøbte sæd eller afkom
       heraf. Køber bekræfter denne forpligtelse over for Hatting  A/S i forbindelse med hvert køb af DanBred-avlsmateriale.
 
 
9. Lovvalg og værneting
 
9.1. Enhver tvist, der måtte opstå mellem Hatting A/S og køber, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark i overensstemmelse
       med dansk ret. Såfremt Sø- og Handelsretten ikke er kompetent til at behandle tvisten, skal sagen anlægges ved Hatting A/S’
       hjemting.